Polska Projektowa > Baza wiedzy > Prawo wynalazcze > Nieuczciwa konkurencja - jakie zachowania przedsiębiorców mogą być uznane za jej przejaw oraz jak skutecznie ją zwalczać

Nieuczciwa konkurencja - jakie zachowania przedsiębiorców mogą być uznane za jej przejaw oraz jak skutecznie ją zwalczać

Kategoria:Prawo wynalazcze
Autor:VenaGroup
Data publikacji:25-01-2011 11:23
Słowa kluczowe:konkurencja

Konkurencja stanowi podstawowy element prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej państw demokratycznych, stąd prawodawcy, w tym również ustawodawca polski, szczegółowo uregulował zasady zachowań uczciwości kupieckiej w zróżnicowanych formach podejmowanego współzawodnictwa przy użyciu nowoczesnych technik gry rynkowej oraz mechanizmy zwalczające przejawy nieuczciwej konkurencji.

Uczciwe zachowania konkurencyjne pozwalają zachować prawidłowe stosunki i relacje pomiędzy przedsiębiorcami funkcjonującymi na danym rynku, co przekłada się niewątpliwie na zadowolenie finalnych odbiorców towarów i usług, czyli konsumentów.

Nieuczciwą konkurencję reguluje ustawa z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [ 1 ]. Przepis art. 3 ust. 1 powoływanej ustawy posługuje się klauzulą generalną, wyznaczając kategorię czynów nieuczciwej konkurencji przez odwołanie się nie tylko do sprzeczności określonego czynu z prawem, ale także dobrymi obyczajami oraz przez postawienie wymogu, aby czyn zagrażał interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta. Art. 3 ust. 2 zawiera listę stanów faktycznych, określonych wprost jako czyny nieuczciwej konkurencji, przy czym ustawodawca - posługując się zwrotem "w szczególności" - sugeruje, że wyliczenie z ust. 2 obejmuje jedynie konkretne przykłady mieszczące się w ramach ogólnej klauzuli art. 3 ust. 1 ustawy i wskazuje, że mamy do czynienia jedynie z przykładowym wyliczeniem, a wymieniony katalog nie ma charakteru zamkniętego. Decydujące dla kwalifikacji danego czynu znaczenie ma więc nie tyle podobieństwo do jednego z przykładów wymienionych w katalogu w ust. 2 , ile spełnienie ogólnych przesłanek z art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 u.z.n.k. [ 2 ]

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,
fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,
wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
naśladownictwo produktów,
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
nieuczciwa lub zakazana reklama,
organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym.

Pamiętać należy, że przepis art. 3 u.z.n.k. pełni funkcję korygującą i uzupełniającą, co oznacza, że może stanowić samodzielną podstawę orzekania, gdy dane działanie podjęte w wykonywaniu działalności gospodarczej nie wypełnia znamion żadnego deliktu opisanego w art. 5 art. 17 u.z.n.k., przy czym w inny sposób zakłóca uczciwe stosunki rynkowe [ 3 ]. Oprócz przedsiębiorców, przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza art. 3, art. 10 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 16 ust. 1 pkt. 2 zapewniają także ochronę interesów publicznych, m.in. konsumentów oraz potencjalnych uczestników rynku [ 4 ].

Nieuczciwą konkurencję stanowi naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez przekazanie, ujawnianie lub wykorzystanie informacji danego przedsiębiorcy albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności tzw. informacje poufne. Zabronione jest nie tylko naruszenie interesu przedsiębiorcy, ale również samo jego zagrożenie. Powoływany przepis art. 11 u.z.n.k. stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 22.04.2008r. stwierdził, że wykorzystywanie przez pracownika we własnej działalności gospodarczej informacji, co do których pracodawca nie podjął działań niezbędnych w celu zachowania ich poufności, należy traktować jako wykorzystywanie wiedzy powszechnej, co do której przedsiębiorca nie ma żadnych ustawowych uprawnień [ 5 ].

Zgodnie z art. 10 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Ochrona przewidziana w powoływanym przepisie obejmuje wszelkie oznaczenia indywidualizujące towar, w szczególności znak towarowy, firmę przedsiębiorstwa, stosowane symbole i grafikę, a także charakterystyczną kolorystykę i kształt opakowania, które to cechy wywołują dla uczestników rynku jednoznaczne skojarzenia z określonym przedsiębiorcą i ogólnym obrazem znaku wyróżniającego, nie dostrzegając jego składowych elementów.[ 1 ] Tekst jednolity z 2003r., Dz. U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm., dalej powoływana jako u.z.n.k.
[ 2 ] Tak m.in.: Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16.06.2008r., IX GC 155/08, Lex nr 522335
[ 3 ] Tak: Postanowienie Sądu apelacyjnego w Poznaniu z dnia 06.05.2008r., I Aca 288/08, LEX nr 521770. Podobnie: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3.04.2008r., I Aca 221/08
[ 4 ] Tak: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 05.03.2002r., I CZ 4/02
[ 5 ] Tak: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22.04.2008r., I ACa 1467/07,LEX nr 516511

1|2|>>

Działajmy Razem!

Sprawdź czy Twój pomysł jest unikalny i ma wartość rynkową. Nie szukaj po omacku, nasi eksperci reprezentują wszystkie dziedziny gospodarki.

Już wiesz, że Twój pomysł jest unikalny? Zrealizujemy razem z Tobą ochronę pomysłu i przygotujemy go do komercyjnej realizacji.

Masz gotową dokumentację patentu lub zgłoszony wzór użytkowy? Pomożemy Ci uruchomić produkcję lub sprzedać wynalazek.

Wypełnij zgłoszenie!

Zaproś znajomego