Polska Projektowa > Regulamin

Regulamin

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Operator Polska Projektowa M. Widłak Sp. J. z siedzibą we Wrocławiu (54-129), ul. Bajana 33/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000313940, REGON 020828054, NIP 8942957133.
2) Serwis - zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną Link, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy i wprowadzanie własnych danych na zasadach określonych w Regulaminie.
3) Regulamin - niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, prawa i obowiązki Operatora oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
4) Użytkownik - każdy podmiot, który dokonał Rejestracji w Serwisie i w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
5) Użytkownik Zweryfikowany - Użytkownik, który opłacił dostęp do płatnych usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu a jego dane zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatora.
6) Konto - miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, z którego Użytkownik może zarządzać kontaktami i wiadomościami, wprowadzać ogłoszenia do Serwisu, dokonywać personalizacji funkcjonalności Serwisu oraz zarządzać Profilem.
7) Profil - miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, z którego Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane.
8) Rejestracja - proces rejestracji w Serwisie.
9) Własne Treści - dane wprowadzane do Serwisu przez Użytkowników,

§ 2 [Informacje ogólne]

1. Serwis stanowi platformę informatyczną, społecznościowo-informacyjną skierowaną do podmiotów zainteresowanych rozwojem i realizacją innowacyjnych projektów. Jednakże Operator w żaden sposób nie uniemożliwia korzystania z Serwisu podmiotom innym niż te, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
2. Serwis stanowi wyłączną własność Operatora.
3. Operator udostępnia Użytkownikom adres e-mail: biuro@PolskaProjektowa.pl przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
4. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona postanowieniami Regulaminu.
5. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, chyba że inaczej wynika z postanowień Regulaminu lub odrębnej umowy, zawartej przez korzystającego z Serwisu z Operatorem.
6. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień.
7. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
8. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronione i przysługują Operatorowi; jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione i może skutkować natychmiastową reakcją Operatora, włącznie z pociągnięciem naruszającego prawa Operatora do odpowiedzialności odszkodowawczej.
9. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Serwisu i innych treści w nim umieszczonych przez Operatora, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) a także do wyglądu Serwisu, jako całości, przysługują wyłącznie Operatorowi, lub innym podmiotom, od których Operator uzyskał stosowną licencję na korzystanie z utworów. W związku z powyższym, jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań elementów Serwisu, a także wyglądu Serwisu, jako całości, bez wyraźnej pisemnej zgody Operatora lub odpowiednich osób trzecich, stanowi naruszenie majątkowych praw autorskich Operatora lub osób trzecich i może skutkować natychmiastową reakcją Operatora lub osób trzecich, z pociągnięciem naruszającego autorskie prawa majątkowe do odpowiedzialności odszkodowawczej włącznie.
10. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

§ 3 [Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści]

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
1) połączenie z siecią Internet;
2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
4) w celu dokonania Rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
3. Zabronione jest również umieszczanie w Serwisie materiałów, w tym w szczególności fotografii, które w jakikolwiek sposób narusza prawa autorskie lub prawa ochronne na znakach towarowych.
4. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o zamieszczeniu w Serwisie przez jakiegokolwiek Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, dostęp do nich zostanie uniemożliwiony.
5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, w tym celu należy wysłać na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust 3, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne dane lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych danych.

ROZDZIAŁ II

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW, ZAWARCIE UMOWY, PROFILE, USŁUGI

§ 4 [Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu Rejestracja]

1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu zawarcie z nim umowy na korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Użytkowników nieodpłatnie lub odpłatnie.
2. Zawarcie umowy następuje z chwilą zakończenia przez Użytkownika Rejestracji.
3. W celu dokonania Rejestracji podmiot zainteresowany korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, zobowiązany jest podać adres e-mail, na który Operator niezwłocznie prześle wiadomość e-mail zawierającą link formularza rejestracyjnego.
4. Po odczytaniu wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 i uruchomieniu linku, w celu dokończenia Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny podając wyłącznie zgodne z prawdą, następujące dane, przy czym podanie danych, o których mowa w pkt. 1 jest warunkiem dokonania Rejestracji,
1) imię, nazwisko, hasło, wybór jednego z typów Użytkownika,
2) nr telefonu,
3) adres strony www,
4) krótki opis Użytkownika i wskazanie regionu,
5) adres zamieszkania albo siedziby.
5. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik może dodać plik graficzny avatar.
6. Warunkiem zakończenia Rejestracji jest zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem i jego akceptacja.
7. Użytkownik zobowiązany jest podawać w formularzu rejestracyjnym wyłącznie prawdziwe dane.

§ 5 [Użytkownicy zweryfikowani]

1. Każdy Użytkownik może dokonać zakupu usług płatnych świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu.
2. Dostęp do usług płatnych możliwy jest po uiszczeniu opłaty.
3. Użytkownik może wybrać abonament 6-miesięczny albo 12-miesięczny.
4. Po opłaceniu wybranego abonamentu, którego cena i sposoby płatności określone zostały w odrębnym dokumencie Cenniku, znajdującym się w Serwisie pod adresem Link, Operator, w terminie do 3 dni roboczych, przeprowadza weryfikację prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji.
5. Operator o wyniku weryfikacji poinformuje Użytkownika wysyłając odpowiednią wiadomość na jego adres e-mail podany podczas Rejestracji.
6. Jeżeli wynik weryfikacji jest negatywny, tj. podane przez Użytkownika dane są danymi w całości lub w części fikcyjnymi, uiszczona opłata nie podlega zwrotowi, a Operator uprawniony jest do rozwiązania umowy z Użytkownikiem w trybie określonym w § 17 ust. 2 Regulaminu.
7. W przypadku pozytywnej weryfikacji Użytkownika, Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zweryfikowanego.

§ 6 [Usługi bezpłatne dostępne dla Użytkowników]

1. Każdy Użytkownik, który dokonał Rejestracji może na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, korzystać z następujących usług:
1) przeglądać udostępnione przez Operatora w Serwisie dane
2) dodawać komentarze do wybranych przez Operatora danych zgromadzonych w Serwisie,
3) uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych przez Użytkowników Serwisu,
4) zarządzać kontaktami,
5) dodawać do Serwisu ogłoszenia,
6) wysyłać, odbierać i zarządzać wiadomościami, o których mowa w § 9 Regulaminu.

§ 7 [Dostęp do danych, komentarze]

1. Operator umożliwia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do niektórych danych zgromadzonych w Serwisie, w tym w szczególności do artykułów umieszczonych przez Operatora w dziale Serwisu - Baza wiedzy.
2. O ile Operator udostępnił Użytkownikom taką funkcjonalność, mogą oni umieszczać pod artykułami komentarze, z tym jednak zastrzeżeniem, że treść komentarzy musi być zgodna z powszechnie obowiązującym prawem i postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3.

§ 8 [Udział w dyskusjach]

1. Każdy Użytkownik może nieodpłatnie brać udział w dyskusjach prowadzonych w ramach Serwisu.
2. Treść wypowiedzi Użytkowników biorących udział w dyskusjach musi być zgodna z powszechnie obowiązującym prawem i postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności z postanowieniami § 3 ust. 2 i 3.

§ 9 [Wiadomości]

1. Operator umożliwia Użytkownikom nieodpłatne komunikowanie się ze sobą w ramach Serwisu przy pomocy wiadomości tekstowych, które Użytkownicy mogą odbierać i wysyłać za pośrednictwem Konta.
2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść danych przesyłanych przez Użytkowników w wiadomościach.
3. Wiadomości tekstowe nie mogą zawierać załączników.
4. Zabronione jest wysyłanie do Użytkowników, bez ich uprzedniej zgody, wiadomości stanowiących informację handlową.

§ 10 [Ogłoszenia]

1. Operator umożliwia Użytkownikom nieodpłatne umieszczanie w Serwisie ogłoszeń związanych tematycznie z profilem Serwisu, w formie tekstowej.
2. Operator zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do ogłoszeń, których treść, według swobodnego uznania Operatora, jest niezgodna z profilem Serwisu, jednakże tylko w przypadku, gdy Operator uprzednio zawiadomił Użytkownika o niezgodności ogłoszenia z profilem Serwisu i wezwał Użytkownika do usunięcia lub zmiany ogłoszenia.

§ 11 [Własne treści Licencja]

1. Umieszczając w Serwisie Własne Treści, które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia majątkowych praw autorskich lub uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują upoważnienie do umieszczenia Własnych Treści w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z Własnych Treści, o której mowa w ustępie kolejnym.
2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na:
1) korzystanie z Własnych Treści w celu wyświetlania ich w ramach Serwisu w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie, mógł mieć do niech dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora;
2) dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe wyświetlanie w ramach Serwisu, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.
4. Operator umożliwia Użytkownikom, pod warunkiem zawarcia odrębnej pisemnej Umowy, dodawanie Własnych Treści płatnych w zakresie i na warunkach określonych w umowie zawartej przez korzystającego z Serwisu z Operatorem.

§ 12 [Usługi abonamentowe]

1. W ramach opłaconego abonamentu, na czas 6 (sześć) albo 12 (dwanaście) miesięcy, w zależności od rodzaju abonamentu, Użytkownik Zweryfikowany uzyskuje dostęp do usług płatnych.
2. W ramach usług płatnych Użytkownik Zweryfikowany otrzymywał będzie od Operatora wiadomości e-mail z informacjami o realizacji nowych projektów, udziałem w których Użytkownik Zweryfikowany może być zainteresowany, poszukiwanych członkach zespołów projektowych, wymaganych umiejętnościach, zakresie prac itp.
3. W odpowiedzi na informacje, o których mowa w ust. 2, Użytkownik Zweryfikowany może zgłosić Operatorowi swój akces do prac przy projekcie.
4. Operator spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze te, których autorzy, według swobodnej oceny Operatora, są najbardziej odpowiedni do udziału w danym zespole i skontaktuje się z autorami zgłoszeń w celu ustalenia dalszych działań i szczegółowych warunków współpracy.
5. Operator nie gwarantuje, że w okresie abonamentowym Użytkownik Zweryfikowany otrzyma wiadomości, które będą dla niego przydatne. Uiszczenie opłaty abonamentowej daje jedynie potencjalną możliwość uzyskania interesujących Użytkownika Zweryfikowanego informacji i ofert udziału w zespołach projektowych.

ROZDZIAŁ III

[ZGŁOSZENIE PROJEKTU, OPROGRAMOWANIE]

§ 13 [Zgłoszenie projektu]

1. Każdy Użytkownik może poinformować Operatora, za pośrednictwem Serwisu, o związanych z profilem Serwisu, planowanych przez Użytkownika, innowacyjnych projektach.
2. Operator oświadcza, że wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika w związku z udzieloną przez Użytkownika informacją, o której mowa w ust. 1, nie będą, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, bez wyraźnej pisemnej zgody Użytkownika, wykorzystane przez Operatora ani udostępnione jakimkolwiek osobom trzecim.
3. Operator, według swobodnego uznania, może skontaktować się z Użytkownikiem, celem ustalenia zasad współpracy przy wsparciu przez Operatora lub osoby trzecie, przez Operatora wskazane, realizacji projektu Użytkownika.

§ 14 [Oprogramowanie]

1. Operator umożliwia Użytkownikom korzystanie z oprogramowania służącego do zarządzania projektami, wyłączenie w ramach Serwisu i na czas obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 2 poniżej.
2. Korzystanie z oprogramowania jest odpłatne na zasadach określonych w odrębnej umowie z Operatorem.

ROZDZIAŁ IV

[DANE UŻYTKOWNIKÓW POLITYKA PRYWATNOŚCI]

§ 15 [Dane osobowe Użytkowników]

1. Operator jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji lub w odrębnej umowie zawartej z Operatorem. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie.
2. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Serwisu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
3. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora mogą obejmować: adres e-mail, imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres strony www, ewentualnie dane osobowe wskazane przez Użytkownika w opisie, o jakim mowa jest w § 4 ust. 4 pkt 4 Regulaminu.
4. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić w ramach swojego Konta.
5. Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Operator nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Serwisu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Serwisu przez Operatora, w tym w szczególności danych umieszczanych w Serwisie w ramach umieszczania w nim Własnych Treści - przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.
6. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Operatora, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.
7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
8. Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane ustawą środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania.

§ 16 [Gromadzenie przez Operatora danych innych niż osobowe]

1. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem Link. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
3. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies - pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

ROZDZIAŁ V

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 17 [Rozwiązanie umowy i usunięcie Konta]

1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Konta.
2. Operator rozwiąże umowę z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
3. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając Operatorowi oświadczenie w tym zakresie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu w Serwisie.
4. W przypadku rozwiązania umowy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w taki sposób, że dostęp do danych w nim zapisanych nie będzie możliwy.
5. W przypadku rozwiązania umowy Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu. Uiszczona przez Użytkownika Zweryfikowanego, który nie korzysta z Serwisu jako konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

ROZDZIAŁ VI

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA, TRYB REKLAMACYJNY, TRYB ZMIANY REGULAMINU

§ 18 [Wyłączenie odpowiedzialności Operatora]

1. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
2. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu materiałów umieszczonych w Serwisie.
3. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
1) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych,
2) sposób, w jaki Profile będą wykorzystywane przez Użytkowników;
3) treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym (wiarygodność kont nie jest kontrolowana);
4. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty e-mail do Operatora, a także materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkowników ponoszą Użytkownicy, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

§ 19 [Reklamacje]

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres biuro@PolskaProjektowa.pl lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1.
3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie e-maila.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 20 [Zmiany Regulaminu]

1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowania z 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. Użytkownik, który nie akceptuje zmian w regulaminie jest uprawniony do rozwiązania umowy z Operatorem w trybie natychmiastowym.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21 [Odrębne warunki]

Operator zastrzega sobie prawo do ustalenia z poszczególnymi Użytkownikami innych niż wynikające z postanowień Regulaminu warunków korzystania z Serwisu, na podstawie odrębnej, pisemnej umowy. W takim przypadku postanowienia Regulaminu stosuje się wyłącznie w braku odmiennych postanowień pisemnej umowy.

§ 22 [Wejście w życie Regulaminu]

Regulamin obowiązuje od dnia 11 luty 2011 r.

§ 23 [Dostępność treści Regulaminu]

1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem Link, a także w siedzibie Operatora.
2. W siedzibie Operatora dostępne będą również wszelkie nieobowiązujące, po wejściu w życie zmian Regulaminu, wersje Regulaminu.

§ 24 [Prawo i właściwość sądu]

1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami, korzystającymi z serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny we Wrocławiu.